تایپ قرارداد – امانت نامه

بازگشت به لیست نمونه کارها  تایپ انواع قراداد – امانت نامه – اجاره نامه بازگشت به لیست نمونه کارها  مدیر سایت«غیرممکنی برای ما وجود ندارد!»  ما با عزم راسخ، اراده‌ی پولادین و تلاش خستگی‌ناپذیر، تمامی غیرممکن‌ها را ممکن می‌کنیم!

ادامه مطلب

تایپ سوالات امتحانی شیمی

بازگشت به لیست نمونه کارها  تایپ انواع سوالات امتحانی شیمی متوسطه اول / دوم و … بازگشت به لیست نمونه کارها  مدیر سایت«غیرممکنی برای ما وجود ندارد!»  ما با عزم راسخ، اراده‌ی پولادین و تلاش خستگی‌ناپذیر، تمامی غیرممکن‌ها را ممکن می‌کنیم!

ادامه مطلب

رسم جدول، تایپ و صفحه‌آرایی

بازگشت به لیست نمونه کارها  تایپ، رسم جدول و صفحه‌آرایی آن بازگشت به لیست نمونه کارها  مدیر سایت«غیرممکنی برای ما وجود ندارد!»  ما با عزم راسخ، اراده‌ی پولادین و تلاش خستگی‌ناپذیر، تمامی غیرممکن‌ها را ممکن می‌کنیم!

ادامه مطلب

تایپ تمیز و حرفه ای

بازگشت به لیست نمونه کارها  تایپ تمیز و حرفه ای بازگشت به لیست نمونه کارها  مدیر سایت«غیرممکنی برای ما وجود ندارد!»  ما با عزم راسخ، اراده‌ی پولادین و تلاش خستگی‌ناپذیر، تمامی غیرممکن‌ها را ممکن می‌کنیم!

ادامه مطلب

تایپ کتاب ریاضی و فرمول

بازگشت به لیست نمونه کارها  تایپ کتاب ریاضی تایپ انواع متون ریاضی و فرمول بازگشت به لیست نمونه کارها  مدیر سایت«غیرممکنی برای ما وجود ندارد!»  ما با عزم راسخ، اراده‌ی پولادین و تلاش خستگی‌ناپذیر، تمامی غیرممکن‌ها را ممکن می‌کنیم!

ادامه مطلب

تایپ فرمول

بازگشت به لیست نمونه کارها  تایپ انواع فرمول‌های ریاضی و … بازگشت به لیست نمونه کارها  مدیر سایت«غیرممکنی برای ما وجود ندارد!»  ما با عزم راسخ، اراده‌ی پولادین و تلاش خستگی‌ناپذیر، تمامی غیرممکن‌ها را ممکن می‌کنیم!

ادامه مطلب

رسم نمودارهای ریاضی

بازگشت به لیست نمونه کارها  رسم انواع نمودارهای دو بعدی و سه بعدی ریاضی   برخی از نمودارهای رسم شده : بازگشت به لیست نمونه کارها  مدیر سایت«غیرممکنی برای ما وجود ندارد!»  ما با عزم راسخ، اراده‌ی پولادین و تلاش خستگی‌ناپذیر، تمامی غیرممکن‌ها را ممکن می‌کنیم!

ادامه مطلب

تایپ ،‌صفحه‌آرایی و تنظیم فهرست اتوماتیک

بازگشت به لیست نمونه کارها  تایپ ،‌صفحه‌آرایی و تنظیم فهرست اتوماتیک با موضوع انواع سوزن‌ها   عکس‌هایی از پروژه : بازگشت به لیست نمونه کارها  مدیر سایت«غیرممکنی برای ما وجود ندارد!»  ما با عزم راسخ، اراده‌ی پولادین و تلاش خستگی‌ناپذیر، تمامی غیرممکن‌ها را ممکن می‌کنیم!

ادامه مطلب
تایپ و صفحه آرایی

تایپ و صفحه‌آرایی سوالات

بازگشت به لیست نمونه کارها  تایپ و صفحه‌آرایی سوالات امتحانی   عکس‌هایی از پروژه : بازگشت به لیست نمونه کارها  مدیر سایت«غیرممکنی برای ما وجود ندارد!»  ما با عزم راسخ، اراده‌ی پولادین و تلاش خستگی‌ناپذیر، تمامی غیرممکن‌ها را ممکن می‌کنیم!

ادامه مطلب

تایپ فایل صوتی انگلیسی

بازگشت به لیست نمونه کارها  تایپ فایل صوتی انگلیسی   بخش‌هایی از فایل صوتی:   فایل تایپ‌ شده: بازگشت به لیست نمونه کارها  مدیر سایت«غیرممکنی برای ما وجود ندارد!»  ما با عزم راسخ، اراده‌ی پولادین و تلاش خستگی‌ناپذیر، تمامی غیرممکن‌ها را ممکن می‌کنیم!

ادامه مطلب